Regulamin standardu kulinarnego Żuław delty Wisły oraz używania Znaku Standardu Promocyjnego i Jakościowego Smak Żuławski (pdf)
Załącznik nr 1 do Regulaminu – standardowe cechy minimalne (pdf)
Załącznik nr 2 do Regulaminu – identyfikacja graficzna Znaku (pdf)
Załącznik nr 3 do Regulaminu – skład grupy opracowującej standard (pdf)
Ulotka "Standard kulinarny Żuław delty Wisły" (pdf)

 

Regulamin standardu kulinarnego Żuław delty Wisły
oraz używania Znaku Standardu Promocyjnego i Jakościowego Smak Żuławski

§ 1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem ustanawia standard kulinariów żuławskich oraz sposób i tryb używania Znaku Standardu Promocyjnego i Jakościowego Smak Żuławski, zwanego dalej Znakiem.

§ 2.

Właścicielem Znaku jest Stowarzyszenie Żuławy.

§ 3.

Prawo do używania Znaku może być odpłatne.

§ 4.

1. O prawo do używania Znaku dla oznaczenia danego produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego może ubiegać się jego producent.

2. Produkty rolne, środki spożywcze lub napoje spirytusowe oznaczone Znakiem lub ubiegające się o Znak nazywane są w dalszej części Regulaminu Produktami.

§ 5.

1. Produkty muszą charakteryzować się:

− żuławskim pochodzeniem przynajmniej połowy podstawowego składu Produktu;

− szczególną jakością lub reputacją wynikającą z ich żuławskiego charakteru lub wyrażającą ich żuławski charakter oraz odróżniającą je od innych produktów należących do tej samej kategorii;

– wytworzeniem w sposób posiadający żuławski rodowód, który był lub jest stosowany na Żuławach delty Wisły;

– pochodzeniem od tradycyjnych żuławskich ras lub odmian, za które uważa się te, które użytkowano na Żuławach delty Wisły przed 1945 rokiem;

2. Surowce użyte do wytworzenia Produktów muszą być w pełni identyfikowalne (traceability).

3. Produkty muszą posiadać przynajmniej jedną ze standardowych cech minimalnych zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Powinny również spełniać jedną ze standardowych cech zalecanych kulinariów żuławskich zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6.

1. Producent ubiegający się o prawo używania Znaku dla produktu składa do Biura Stowarzyszenia Żuławy wniosek wraz ze specyfikacją zawierającą:

1) nazwę Produktu,

2) opis cech Produktu,

3) opis metody wytwarzania,

4) wykaz surowców wykorzystywanych do produkcji,

5) informacje na temat:

− żuławskiego pochodzenia przynajmniej połowy podstawowego składu Produktu;

− szczególnej jakości lub reputacji wynikającej z żuławskiego charakteru lub wyrażającej żuławski charakter oraz odróżniającej od innych produktów należących do tej samej kategorii;

– wytworzenia w sposób posiadający żuławski rodowód, który był lub jest stosowany na Żuławach delty Wisły;

– pochodzenia od tradycyjnych żuławskich ras lub odmian;

– posiadania standardowych cech minimalnych i zalecanych zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

6) informacje na temat przyjętych procedur postępowania, częstotliwości i zakresu kontroli, które mają na celu zapewnić stałe monitorowanie produktu, w szczególności:

– monitorowanie pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji;

– monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.

2. W przypadku gdy o prawo używania Znaku ubiega się więcej, niż jeden producent danego produktu, każdy z ubiegających się o prawo do używania Znaku producentów jest wymieniony we wniosku.