Celem realizacji operacji „Ustanowienie standardu tradycyjnych kulinariów żuławskich” jest zwiększenie promocji produktów i usług kulinarnych Żuław delty Wisły poprzez ustanowienie standardu podnoszącego ich jakość opartego na potencjale kulturowym i naturalnym.

Realizacja projektu ma za zadanie rozwiązanie problemu braku nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi wykorzystujących olbrzymie możliwości jakie stwarza tradycja kulinarna.

Podczas projektu jest przewidziane utworzenie internetowej bazy informacji o tradycji i kulturze kulinarnej Żuław delty Wisły. W ten sposób zostanie zapewniony łatwy i szybki dostęp do aktualnego stanu wiedzy nt. tradycji i kultury kulinarnej Żuław.

Warsztat standardu kulinarnego Żuław delty Wisły służyć będzie wypracowaniu warunków i procedur wpisania produktów i środków spożywczych na listę tradycyjnych kulinariów żuławskich. Grupa standaryzacyjna, czyli grupa pracująca nad opracowaniem standardu, korzystając ze wsparcia moderatora i ekspertów metodą opracuje standard żuławskiego produktu kulinarnego.

Raport opracowany przez moderatora będzie zawierał standard produktu żuławskiego (postanowienia wstępne (preambułą), podstawy prawne, przedmiot standardu, misję i cel tworzenia tradycyjnego smaku żuławskiego, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, specyfikację warunków wpisu na listę, kwalifikacje osób wpisujących na listę, czyli kapituły tradycyjnego smaku żuławskiego, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji oraz regulacje nadzwyczajne).

W przyszłości, na podstawie standardu będzie wydawany certyfikat tradycyjnego smaku żuławskiego.

Grupa standaryzująca przyjmie identyfikację graficzną (w tym logo) tradycyjnego smaku żuławskiego, która zostanie opracowana przez doświadczonego grafika, w tym wzór certyfikatu i zasady jego stosowania.